صبا رایانه

قطعات کامپیوترمدیریت: محمدرضا بشیری
آدرس طبقه اول واحد ۱۶۱ تلفن محل کار: ۸۸۶۶۵۰۶۱

زمینه فعالیت واحد

قطعات کامپیوتر