شهر فناوری

آدرس طبقه اول واحد ۱۱۹ تلفن محل کار: ۸۸۸۷۹۱۴۸

زمینه فعالیت واحد

کامپیوتر