شبکه پردازان

آدرس طبقه سوم واحد ۳۶۷ تلفن محل کار: ۸۸۷۸۱۱۷۴فکس محل کار: ۸۸۷۷۹۷۶۸وب سایت: shabakehpardazan.net

زمینه فعالیت واحد

فروش کامپیوتر و لوازم جانبی و خدمات اولیه و تعمییرات