سی تلکام

موبایل و کامپیوترمدیریت: نگار فرنده
آدرس طبقه اول واحد ۱۲۱ تلفن محل کار: ۸۸۸۸۶۴۶۰فکس محل کار: ۸۸۸۸۴۶۷۵

زمینه فعالیت واحد

موبایل و کامپیوتر