دنیای انفورماتیک

کامپیوتر و پرینترمدیریت: سید رِِِِئوف حجازیان
آدرس زیرهمکف واحد B14 تلفن محل کار: ۸۸۶۶۳۲۱۳فکس محل کار: ۸۸۷۸۸۵۹۳

زمینه فعالیت واحد

کامپیوتر و پرینتر