دی کامپیوتر

آدرس طبقه دوم واحد ۲۲۶ تلفن محل کار: ۸۸۷۷۴۲۲۷فکس محل کار: ۸۸۷۷۴۰۶۳

زمینه فعالیت واحد

تبدیل سیستم های ویدیویی /خدمات